گاهی لحظاتی تو زندگی پیش میاد که دلت میخواد تنها باشی گاهی برعکس دلت نمیخواد اما ساعتها تنها میشی...