باز پسین فردا زنگ آلارم دیگری بصدا در خواهد آمد و به من خواهد گفت یک سال دیگر هم گذشت  365 روز دیگر، به گذشت اینهمه سال که فکر میکنم مطمئن میشم که بیشتر اوقات با صدای این زنگ، خواب رفتم ...