وقتی غذایی رو دوست نداری میتونی نخوری وقتی لباسی رو دوست نداری،میتونی نپوشی وقتی کتابی رو دوست نداری میتونی نخونی وقتی جایی رو دوست نداری میتونی نری وقتی کسی رو دوست نداری میتونی نبینی ، و و ...

اما وقتی خودتو دوست نداشته باشی مجبوری تحملش کنیناراحت